BLOCORE

Đối tác chiến lược đầu tư và tiếp thị.

BEES COMPANY

Đối tác phát triển sản phẩm bất động sản và quản lý cho thuê.

EDENFUND

Đối tác sản phẩm bất động sản dưới hình thức cho vay.

Công ty luật Thái Bình Dương

Đối tác giúp hợp pháp hóa pháp lí tại Hàn Quốc